україна
0 800 211 575
україна
+38 089 120 57 22
+48 22 307 97 57
підтримка відділ продажів

Polityka prywatności newslettera

Polityka prywatności newslettera

1.Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usługi Newsletter.

2.Administratorem danych osobowych jest firma Host4Biz sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, NIP 5213701344, REGON: 362016680 (zwana dalej „Administratorem”).

3.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4.Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystanie przez nich z Usługi Newsletter, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

5.Użytkownik zapisując się na Usługę Newsletter obowiązany jest podać następujące dane osobowe: swoje imię i adres e-mail.

6.Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usługi Newsletter.

7.Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 5 powyżej wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi Newsletter.

8.Administrator może wskazać inne niż podane w ust. 5 powyżej dane osobowe Użytkowników służące korzystaniu z Usługi Newsletter, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą danego Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Administratora o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

9.Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej [email protected] z prośbą o zmianę jego danych osobowych, wskazując jednocześnie sposób w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana.

10.Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę udzieloną Administratorowi na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej [email protected] z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

11.Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

12.W związku z odwiedzaniem przez Użytkownika strony internetowej, w ramach której można zapisywać się na Usługę Newsletter, Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z tejże strony, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej strony www, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

13.Poza danymi wskazanymi w ust. 12 powyżej, strona internetowa w ramach, której można zapisywać się na Usługę Newsletter w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas jej odwiedzania. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

14.Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić serwis Serwisu dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki tego serwisu / strony internetowej, w ramach której można zapisywać się na Usługę Newsletter.

15. Pliki nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o Użytkownikach.

16.Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

a)w przeglądarce Internet Explorer,

b)w przeglądarce Mozilla Firefox,

c)w przeglądarce Chrome,

d)w przeglądarce Opera, albo

e)w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.