support sales

Polityka prywatności Host4Biz

Usługi oferowane przez Host4Biz są w pełni komercyjne. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności. Polityka opiera się na czterech filarach:

 1. Przetwarzanie danych osobowych Klienta.
 2. Zabezpieczenie usługi hasłem.
 3. Polityka plików «cookies».
 4. Audyt przetwarzania danych osobowych.


PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KLIENTA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Host4Biz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000566570, NIP 5213701344, REGON 362016680 (zwaną dalej: Host4Biz).
 2. Kontaktowy adres e-mail do Inspektora ochrony danych w Host4Biz: [email protected].
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) — c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Host4Biz umowy o świadczenie usług oferowanych przez Host4Biz i wykonania zawartej przez Ciebie z Host4Biz umowy o świadczenie usług oferowanych przez Host4Biz, a także wykonania ciążących na Host4Biz obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
 4. Host4Biz jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Host4Biz) oraz Rejestrom Nazw Domen, Jednostkom Certyfikującym w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Ciebie z Host4Biz umowy. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Host4Biz na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Host4Biz a Podwykonawcami Host4Biz. Przekazanie Twoich danych osobowych Rejestrom Nazw Domen następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Rejestrem Nazw Domen umowy o rejestrację Nazwy Domeny. Przekazanie Twoich danych osobowych Jednostkom Certyfikującym następuje na podstawie zawartej przez Ciebie z Jednostką Certyfikującą umowy o rejestrację certyfikatu SSL. Ponadto Host4Biz jest zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.
 5. Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Host4Biz posiadających siedziby poza obszarem EOG.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Host4Biz umowy o świadczenie usług oferowanych przez Host4Biz, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Host4Biz umowy o świadczenie usług oferowanych przez Host4Biz. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.
 7. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Host4Biz umowy o świadczenie usług oferowanych przez Host4Biz, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Host4Biz działań na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Host4Biz ciążącego na Host4Biz obowiązku prawnego — przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Host4Biz informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.
 10. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.

ZABEZPIECZENIE USŁUGI HASŁEM

Każda usługa uruchamiana na serwerach Host4Biz zabezpieczana jest hasłem dostępu. Hasło to musi spełniać wymagania co do ilości znaków w tym liter, liczb, znaków specjalnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych. W ten sposób dostęp do konta czy domeny możliwy jest wyłącznie po prawidłowej autoryzacji. Za pośrednictwem udostępnionych w Panelu Administracyjnym mechanizmów możesz w dowolnym momencie dokonać zmiany hasła. Jeśli zapomniałeś hasła, dostępna jest sformalizowana procedura nadania nowego hasła opisana w Dziale pomocy na stronie host4.biz 

POLITYKA PLIKÓW «COOKIES»

„Cookies” to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki „Cookies” zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator. 

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie naszego serwisu,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych,
 • korzystać z systemu komentarzy,
 • zapewniać funkcje społecznościowe.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania naszych serwisów. W przypadku aplikacji udostępnianych przez Host4Biz akceptacja «cookies» jest wymagana w celu prawidłowego korzystania m.in. z systemu billingowego (panelu klienta).

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Stosujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzi Google Analytics oraz Yandex Metrica. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC oraz Yandex Europe AG.

Korzystanie z usług Google Analytics ta Yandex Metrica wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony udostępnionego przez Google oraz Yandex kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten jest oparty na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych Facebooka, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie strony Pixel Facebooka, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Korzystamy także z narzędzi marketingowych Google Tag Manager, by kierować do Ciebie reklamy w tym serwisie. W tym celu zaimplementowaliśmy w kodzie strony odpowiedni kod, który zapamiętuje Twoje odwiedziny. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, w tym Google Adwords.

Funkcje społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Vkontakte, Google+.

Komentarze. Komentarze na blogu obsługiwane są przez system Disqus. W związku z tym, wykorzystywane są również pliki cookies firmy Disqus.


LOGI SERWERA

Korzystanie z naszych serwisów wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


AUDYT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych, który powierzył Host4Biz przetwarzanie danych osobowych lub upoważniony przez niego audytor jest uprawniony do audytowania Host4Biz w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych pod względem zgodności z RODO, obowiązującymi przepisami prawa polskiego i umową powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator danych może realizować prawo audytu w następujący sposób:

 1. w formie elektronicznej poprzez przesłanie przez Host4Biz w formie elektronicznej Administratorowi danych na jego żądanie listy zawierającej dane konieczne do wykonania uprawnienia audytowego przewidzianego w RODO, zgodnie ze wzorem obowiązującym w Host4Biz. Informacja w trybie audytu elektronicznego udzielana jest bezpłatnie jeden raz w każdym kolejnym dwunastomiesięcznym (12) okresie trwania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Każda kolejna informacja udzielona w trybie audytu elektronicznego w okresie, wskazanym w zdaniu drugim, przesyłana jest Administratorowi danych po uprzednim uiszczeniu przez niego opłaty przewidzianej w cenniku dostępnym na stronie internetowej https://host4.biz lub zaliczki odpowiadającej przewidywanej opłacie w przypadku, gdy cennik przewiduje stawkę godzinową. W tym ostatnim przypadku, po zakończeniu audytu Host4Biz i Administrator dokonają ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia Host4Biz z tytułu audytu na podstawie faktycznego czasu pracy poświęconego przez Host4Biz na udział w jego przeprowadzeniu.
 2. w formie płatnego osobistego audytu w siedzibie Host4Biz w godzinach pracy Host4Biz, za minimum 21-dniowym uprzedzeniem w formie pisemnej, po uprzednim uiszczeniu opłaty przewidzianej w cenniku dostępnym na stronie internetowej Host4Biz lub zaliczki odpowiadającej przewidywanej opłacie w przypadku, gdy cennik przewiduje stawkę godzinową. W tym ostatnim przypadku, po zakończeniu audytu Host4Biz i Administrator dokonają ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia Host4Biz z tytułu audytu na podstawie faktycznego czasu pracy poświęconego przez Host4Biz na udział w jego przeprowadzeniu. W przypadku audytu osobistego następuje on na zasadach uzgodnionych pomiędzy Administratorem danych a Host4Biz w harmonogramie.